7. มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

     จากปัญหาการล่อลวงอินเกิดจากการเล่นอินเทอร์เน็ตที่นับวันจะยิ่งมีมากขึ้น ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พยายามหามาตรการป้องกันปัญหาและภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดจากคนที่ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อทั้งตนเอง และสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงและรับมือกับความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ได้กล่าวถึง บัญญัติ 10 ประการ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทของการปฏิบัติ ซึ่งผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจำเสมอ ดังนี้
    1.   ต้องไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำราย หรือละเมิดผู้อื่น เช่น ไม่เผยแพร่ข้อความกล่าวหาบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย ไม่เผยแพร่รูปภาพลามกอนาจาร เป็นต้น
    2.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น เช่น การเล่นเกมหรือเปิดเพลงด้วยคอมพิวเตอร์รบกวนผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง
    3.   ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
    4.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
    5.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
    6.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์คัดลอกหรือใช้โปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
    7.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
    8.   ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
    9.   ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน
    10.  ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมีมารยาทของหน่วยงาน สถาบันหรือสังคมนั้นๆ

                   บริการบนอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทั้งเพื่อการศึกษาการทำงาน  ความบันเทิง  หรือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ดีอินเทอร์เน็ตยังมีผลกระทบทางด้านลบต่อสังคม  เช่น  ก่อให้เกิดความเครียดของคนในสังคม   เกิดปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์    เป็นต้น  ดังนั้น  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรมีวิจารณญาณ  รู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิด  และจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต  เพื่อให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์  และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

 

 

       
 
 
 

Copyright © krutuk.kkw2.ac.th 2012 All right reserved. -- http://krutuk.kkw2.ac.th
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4333-7811 ต่อ 15
เนื้อหาทั้งหมดอนุญาตให้นำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ